Školné a stravné - platby

 

Platba školného

 

Školné činí 400,- Kč měsíčně. (Změna ve výši platby školného od 1. září 2017)

Předškolní děti /děti,které v daném šk.roce dovrší 6 let/ mají bezplatnou šk. docházku.

Děti s odloženou školní docházkou platí také školné 400,-Kč /uzákoněno od 1.1.2013/

 

Dětem, které v MŠ chybí celý měsíc

 

Bude školné zkráceno na 200,- Kč na základě písemné žádosti rodičů.

Formulář je k dispozici v ředitelně MŠ.

V průběhu letních prázdnin, po dobu jednoho měsíce, kdy je MŠ uzavřena, jsou od platby osvobozeny VŠECHNY děti.

V dalším prázdninovém měsíci, kdy je MŠ v provozu a dítě ji nebude po celý měsíc navštěvovat, požádá rodič dítěte v kanceláři ředitelky MŠ o formulář, ve kterém písemně požádá o zkrácení platby školného na polovinu. Na základě této žádosti ředitelka MŠ zkrátí v tomto jednom prázdninovém měsíci úhradu školného na polovinu, tzn. 200,- Kč.

Nárok na osvobození od úplaty školného bude přiznán rodiči dítěte, pokud předloží originál písemného oznámení nebo  rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče (§ 20-22 zákon č. 117/95 sb.)

 

 

Platba stravného

 

se hradí každý měsíc v hotovosti i bezhotovostním stykem, vždy v určeném dni v měsíci, nejpozději však do 15. dne v měsíci. Datum je vždy s předstihem vyvěšen na nástěnce školní jídelny v šatně každé třídy MŠ.

Platba se hradí v ředitelně MŠ nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny (tyto kanceláře spolu sousedí) u vedoucí ŠJ.

Na základě prosby rodičů byla z důvodu platby stravného změněna pracovní doba p. vedoucí školní jídelny naší MŠ.

Pracovní doba vedoucí školní jídelny -

Denně -  6.00 hod. až 14.30 hod.

V den výběru stravného -   6.00 hod. až 16.30 hod.

 

 

Celodenní stravné zahrnuje:

- dopolední svačinu

- oběd

- odpolední svačinu

 

 

 

Ceny stravného 

děti do 7 let

děti od 7 let

Dopolední svačina

 9,- Kč

 9,- Kč

Oběd

 20,- Kč

 22,- Kč

Odpolední svačina

 6,- Kč

  6,- Kč

Celodenní stravování

35,- Kč/1den

37,- Kč/1den

 

 

 

Na úhradu stravného nelze požadovat slevu.

Během školního roku může dojít k mírným změnám ve výši plateb.