Vnitřní řád

 

 Mateřská škola Havířov – Šumbark, Moravská 14/404,

příspěvková organizace

Tel.č.: +420 596 883 657, Mobil: +420 739 578 893 , 

e-mail: msmoravska@quick.cz

_________________________________________________________________

 

 

V N I T Ř N Í   Ř Á D

 

 

 

Obsah:

1.      Podmínky provozu a organizace vzdělávání v Mateřské škole

2.      Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

3.      Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

4.      Délka pobytu dětí v Mateřské škole

5.      Způsob omlouvání dětí

6.      Pobyt venku

 

 

 

Účinnost: od 1.9.2011

 

 

 

1.      Podmínky provozu a organizace vzdělávání v Mateřské škole

1.1.    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,00 do 16,30 hod.

 

1.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka Mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 1.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu a pod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka Mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

1.3. Provoz Mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka Mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

1.4. Vzdělávání v Mateřské škole probíhá v 5 třídách, přičemž do jedné třídy Mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

1.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje Mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

                                                                                                                                                                           

2.      Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

20.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v tomto denním režimu:

  

 

6.00 - 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.15 - 8.45

Osobní hygiena, dopolední svačina

8.00 - 9. 30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry a  zájmovou činnost, řízené aktivity, pohybové aktivity

9.45 - 11.30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.30 - 12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

12.15 - 14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 - 14.15

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.15 - 16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovník zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě Mateřské školy

 

3.      Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

3.1. Děti se přijímají v době od 6.00 hod. do 8.30 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době / návštěva lékaře,logopedie/ (nutnost nahlásit změny ve stravování).

3.2. Přivádění a převlékání dětí

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte na označená ramínka. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

3.3. Předávání a vyzvedávání dětí

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

a)          děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.00 hod

b)          děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

c)          rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

 

3.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.15 až 12.40 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.15 hod. a 16.30 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

3. 5. MŠ se uzamyká v době:      od      8.30 hod. - 12.15 hod.

                                                   od      12.40 hod. - 14.15 hod.

 

4. Délka pobytu dětí v Mateřské škole

4.1. Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů.  Děti přichází do MŠ do 8.30 hod. Pozdější příchody  si rodiče dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

5. Způsob omlouvání dětí

5.1. Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte

a)      písemně

b)      osobně ve třídě učitelce

c)      telefonicky na čísle: +420 596 883 657 pevná linka

                                         +420 739 578 893 mobil                 

 

6. Odhlašování a přihlašování obědů

6.1. Děti se omlouvají i přihlašují DEN PŘEDEM do 13.00 hod.  

Při náhle nepřítomnosti lze si oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 -11.45 hod. přímo v školní kuchyni

                                                                                                                                                                       

7. Pobyt venku

7.1. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 1 a půl hodinu 10.00 -11.30 hod.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

 

 

 

 

V Havířově dne 30. 8. 2011

  

 

 

Bc. Renata Slowiková

ředitelka Mateřské školy