Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

29.03.2017 13:00

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

> Evidenční list k přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout přímo v MŠ u ředitelky školy nebo vedoucí školní jídelny od 31. března 2017.

 

> Vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list přijímá ředitelka v termínu zápisu, tj. 10. 5. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin a 11. 5. 2017 od 9:00 hodin do 12:00 hodin, v kanceláři ředitelky, kde rovněž zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí do mateřské školy. U zápisu bude přiděleno jednotlivým žádostem jednací číslo, pod kterým bude dítě vedeno.

 

> ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE PŘEDLOŽÍ U ZÁPISU TYTO DOKLADY:

 

* Vyplněný evidenční list dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte a očkování

* rodný list dítěte

* občanský průkaz zákonného zástupce

* pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství.

 

> O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení na základě kritérií pro přijímání dětí ve škol. roce 2017/2018.

 

> Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jednacím číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole (vstup do MŠ vitrína) a na webových stránkách školy po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

> O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.

> ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ:

vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o předškolní vzdělávání) ředitelka školy.

 

Nahlédnutí do spisu:

zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání mají podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet

do spisu a vyjádřit se k jeho podkladům, a to po předchozí výzvě nebo

telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

Termín přebírání rozhodnutí:

29. 5. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin a 30. 5. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin. Všichni žadatelé si osobně vyzvednou písemné rozhodnutí ve věci u ředitelky školy.

 

Místo přebírání rozhodnutí:

Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace, ředitelna školy.

 

ODVOLÁNÍ:

po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat

odvolání do 15 dnů od jeho obdržení Krajskému úřadu, jako odvolacímu

orgánu, prostřednictvím ředitelky, která Rozhodnutí vydala.

 

V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitelka po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol města Havířova umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou.

 

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy je možné přijímat děti

k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přednostně jsou

přijímány děti zákonných zástupců, které nebyly přijaty k předškolnímu

vzdělávání v době zápisu.

 

 

 

V Havířově 27. 3. 2017

 

Bc. Renata Slowiková

ředitelka mateřské školy Havířov – Šumbark

Moravská 14/404, příspěvková organizace